Getting Job

viernes, 28 de noviembre de 2014

Reflexión Marco Instrumental Módulo 3

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MARCO INSTRUMENTAL DA ORIENTACIÓN LABORAL

Na recta final do Posgrado Experto/a en Orientación Laboral, debo dicir que este terceiro módulo foi, sen dúbida algunha, o que máis me gustou e o que realmente ten que ver coas funcións dos orientadores/as laborais. A verdade é que me "soubo a pouco" esta última parte. Penso que se lle debería haber adicado máis tempo, dado que parece que "pasou voando".

Tema 11: O traballo do orientador laboral I: Intermediación laboral

Aquí vimos os Modelos de Intervención en Orientación Laboral, as tendencias actuais da Orientación Profesional na Unión Europea, os principios nos que debe basearse a Orientación Laboral, Igualdade e Inclusión social, actuacións para a mellora da empregabilidade das persoas con discapacidade, perfil do orientador laboral e o proceso de orientación e inserción laboral en persoas con discapacidade sendo conscientes da necesidade de integración destas persoas.

Tema 12: O traballo do orientador laboral II: Itinerarios de inserción

Neste tema vimos a necesidade dun modelo de orientación laboral nos itinerarios. Na normativa española máis recente sobre formación e emprego, o concepto de itinerario aparece ligado á inserción sociolaboral dos colectivos con maiores dificultades, pero aparece tamén, por primeira vez, como un concepto de utilidade con relación á poboación desempregada en xeral (fálase de itinerario individualizado de inserción laboral para previr o desemprego de longa duración) e asociado á formación dos traballadores en xeral (itinerario formativo).

Tema 13: O traballo do orientador laboral III: Procesos individuais de orientación e axuda na toma de decisións

Falamos da Entrevista de orientación laboral (tipos de entrevista, expresións, partes da entrevista,...), entrevista de selección por competencias, a orientación laboral na Unión Europea. O que máis me chamou a atención foron as diferenzas entre os países, así como o peso que ten a entrevista.

Tema 14: O traballo do orientador laboral IV: Análise de perfís profesionais e prospección de emprego

Vimos aquí a análise de postos de traballo (listar fontes onde buscar información, buscar e recoller información pertinente, análise funcional e transferencia de competencias), novos perfís profesionais, prospección empresarial (fases de prospección, fontes de información para a prospección). A análise dos postos de traballo é unha función indispensable para ver cal é o perfil e as competencias necesarias que debe posuír o candidato ao posto. 

Tema 15: O traballo do orientador laboral V: Técnicas e ferramentas para o acceso ao emprego e autoemprego

Falamos aquí das Técnicas e ferramentas de emprego (proceso de selección, canles de procura de traballo, Currículo e carta de presentación, entrevistas de selección, probas de selección, psicotécnicos, dinámicas grupais,.....), networking, recursos para o autoemprego (Igape, Consellería de Traballo, Consello Galego de Cooperativas, rede eusumo,....). O obxectivo principal das técnicas e ferramentas de acceso ao emprego é que o/a demandante coñeza os instrumentos e adquira as habilidades necesarias que lle posibiliten realizar unha procura de emprego de forma activa, organizada e planificada, así como dispoñer dos recursos teórico prácticos básicos para afrontar os procesos de selección con maiores posibilidades de éxito.

Tema 16: O traballo do orientador laboral VI: O Plan de Empresa

Vimos aquí o estudio de mercado (actividade da empresa, coñecer cal e como é o mercado no que vai operar a empresa, como vender, fontes de información), a análise DAFO, as variables da mercadotecnia ( o producto/servizo, prezo, a distribución, a comunicación), a segmentación do mercado e a estratexia (a segmentación do mercado, liderado en custos, diferenciación, especialización), a previsión de vendas, análise económico-financieira dun proxecto empresarial. Este tema está centrado en todos aqueles desempregados que teñan unha visión emprendedora, que desexen montar o seu propio negocio. Para elo deben coñecer cales serían os puntos fortes e débiles da empresa, a súa competencia, os seus posibles clientes, as vendas estimadas, a marxe comercial..... Para este tema, existen os Axentes de Desenvolvemento Local que están para asesorar e axudar co Plan de Empresa e ver a rendibilidade do proxecto en cada Concello. Tamén existen técnicos na Deputación que teñen esta mesma labor.

-Itinerario personalizado de inserción-Reflexión módulo tres

REFLEXIÓN INDIVIDUAL MÓDULO 3


ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN”
Un itinerario de inserción es un conjunto de acciones  que se organizan en un proceso personalizado y lógico que tiene como objetivos la inserción sociolaboral y el desenvolvimiento profesional de los usuarios a través de información y asesoramiento individual y grupal.


 • Es un diagnóstico personalizado
 • Una intervenciópn orientadora en la que coexisten actividades individuales y grupales.
 • Una supervisión o evaluación continua


Los objectivos del itinerario dependen del mercado laboral, legistación...de las características personales , circuntancias sociales y experiencias previas del individuo y los objetivos serán encontrar un empleo, mantener el puesto o conseguir una prestación, recuperar la estabilidad familiar y conseguir independencia.


El itinerario se resume: ACOGIDA, ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, FORMACIÓN EN EL CONTEXTO LABORAL, INTERMEDIACIÓN, OCUPACIÓN/EMPLEO Y CIERRE.


Acogida para tomar contacto, valorar motivación y crear un vínculo de confianza


Diagnosticar la empleabilidad mediante un diagnóstico:


 • Características personales, actitudes y aptitudes (proyecto personal e intereses y estrategias personales).
 • En necesario preparar a la persona para un proceso de cambio, propiciar la reflexión sobre sus necesidades, deseos,posibilidades, limitaciones y contradiciones, ACTITUD REALISTA, FACILITAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.
 • ANALISE DAFO que nos sirve de ayuda para reflexionar y buscar el objectivo o proyecto laboral , puntos débiles para alcanzar el objectivo.

Devolución y compromiso que devuelve información a la persona para tomar decisiones en su proceso de inserción, fijar un itinerario y establecer un compromiso. (perspectiva externa).


Seguimiento y acompañamiento procurando favorecer el desenvolvimiento de actitudes y capacidades para el empleo, capacidades técnicas y sociales y trabajar en red (tutorias, abradoiros,recursos prelaborales y recursos formativos).


Entrevista de seguimiento, objectivos logrados, favorecer una actitud positiva, facilitar toma de decisiones, favorecer el proceso de cambio, apoyo y acompañamiento y si consigue el empleo dar apoyo, informar laboralmente, resolver conflictos y favorecer la integración del trabajador en la empresa.


Entrevista de renovación , revisando el proyecto personal y valorar la fijación de un nuevo objectivo si hiciese falta, definir nuevas necesidades, proporcionar información para tomar decisiones.


Peche, si no se consigue una inserción laboral se puede conseguir una mejora de la autonomía.

Este é o meu PLE! por Rocío

O entorno persoal de aprendizaxe ou PLE é un sistema que hoxe en día nos permite a xestión da información e o control dos contidos, facilitando e optimizando o acceso á mesma. 
Así mesmo, permítenos unha eficaz organización das ferramentas e recursos que utilizamos diariamente no noso traballo, no ámbito formativo, na vida persoal e social.

A ferramenta que utilizo para xestionar o meu PLE e que é de recente descubrimento e grande utilidade é Symbaloo, e a través dela permíteme ter a man e acceso directo a todas as aplicacións e contidos de interese dos diferentes ámbitos. Neste momento esta é a súa apariencia pero agardo seguir ampliándoa moito máis!

jueves, 27 de noviembre de 2014

Reflexión Grupal Módulo 3 " La entrevista"

-LA ENTREVISTA-


Una persona siembra un pensamiento y recoge una acción. Siembra una acción y recoge un hábito. siembra un hábito y recoge un carácter. Siembra un carácter y recoge un destino”


Encontrar un empleo hoy en día se ha convertido en una labor casi titánica. En un contexto económico con más de seis millones de parados, es lógico quesean miles los candidatos que se presentan a cualquier oferta de trabajo publicada, por lo que hacer bien una entrevista es definitivo para conseguir el puesto.

En nuestra opinión, lo primero que debemos hacer es buscar  empleo con ilusión y ánimo, enterarse de lo más valorable para el puesto o formarse lo suficiente para llegar a conseguirlo. Los cursos de especialización y los idiomas, principalmente el inglés, es lo que más se valora.


No debemos esperar a que el trabajo llegue solo, tenemos que estar en búsqueda activa de empleo, definir un objetivo y centrarnos en adquirir aquellos conocimientos que darán más valor a nuestra  candidatura.

Estar en el momento adecuado y lugar adecuado, ser trabajadores y constantes, debemos ser capaces de transmitir nuestra experiencia, argumentándola  adecuadamente y con un lenguaje adecuado. Potenciar nuestras habilidades de comunicación con seguridad.


Hay que actualizarse, reciclarse, moverse, implicarse y trabajar duro todo ello garantiza el éxito. Ofrecerse y ser agradecido con los que te ayudan. La movilidad geográfica y flexibilidad te permitirá más polivalencia a la hora de encontrar trabajo también mantener una actitud positiva en el proceso y tener confianza interna.


 Hay unas pequeñas quías que puedes tener en cuenta antes de presentarte a una entrevista, te las indicamos a continuación pero solo es un pequeña muestra de todos los factores que intervienen en una entrevista.


¿Cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo?


Tipos de entrevista
     
     Para empezar debes conocer los tipos de entrevistas que existen. En general y a modo de resumen las entrevistas pueden ser:


 • Entrevista dirigida: en la que el entrevistador/a hace preguntas muy concretas al entrevistado/a, ofreciendo poco margen para las respuestas.


 • Entrevista semidirigida: en la que el entrevistador/a hace preguntas concretas pero dejando algunas preguntas abiertas en las que el entrevistado/a puede exponer el tema de manera libre.


 • Entrevista grupal: suelen participar entre 6 y 10 candidatos/aa, se debate sobre un tema, el objetivo es obtener información sobre la capacidad de relación y comportamiento de los canditatos/as.

¿Cómo preparar la entrevista?

“Donde fueres haz lo que vieres” es otro dicho que nos sirve para este tema, ya que es necesario antes de ir a una entrevista de trabajo, informarse sobre la empresa en la que vamos a trabajar: tipo de empresa, puesto, características …

Asegúrate del lugar y hora de la entrevista y llega puntual. Prepara una breve presentación de ti mismo, define con antelación tus virtudes y defectos, deja que el entrevistador dirija la entrevista y organiza tu respuestas, cambia de tono y enfatiza aspectos que consideres interesantes.
 

La imagen que transmitimos como candidatos


     La típica frase “una imagen vale más que mil palabras” nos sirve para introducirnos en esta reflexión ya que en las entrevistas de trabajo la primera impresión es fundamental, la imagen es nuestra tarjeta de visita, a través de ella podemos mostrar parte de nuestra personalidad y cualidades.


     Cada persona tiene su propio estilo, hay que vestir de acuerdo a la personalidad y hábitos de cada uno, sino parecerá que vamos disfrazados, con unas normas de higiene adecuadas y potenciar aquellas características personales que nos definen, en definitiva ser uno mismo….     Pero la imagen personal no se centra sólo en la vestimenta, también forma parte de ella los gestos, la educación, la voz, el tono y su modulación. Debe existir un equilibrio entre todos estos factores para conseguir una imagen coherente.      Diversos estudios demuestran que las palabras son responsables sólo del 7% del mensaje que transmitimos. El 93% restantes es no-verbal: el 55% de la comunicación se basa en lo que la gente ve y otro 38% se transmite a través del tono de voz. Por lo que es de gran importancia cuidar todos estos factores en una entrevista de trabajo: imagen personal, actitudes, lenguaje no verbal, entusiasmo, predisposición…


¡Ojo! a tu lenguaje corporal que dice mucho de tí.

Las habilidades sociales y comunicación son muy valoradas, poner atención a lo que decimos y a lo que no, ambas deben ser coherentes.
Hay que tener en cuenta muy en cuenta nuestro lenguaje no verbal: sonreír en la entrevista , mirar a los ojos, ser agradable y sincero, estrechar la mano con fuerza moderada, sentirse cómodo y, si no indican lo contrario, no tutear.¿Que valoran las empresas?
Ante tanta competencia, las empresas ponen el foco en ciertas competencias básicas que resultan ser las más valoradas en los candidatos a un puesto de trabajo. Veamos las principales:
 • El entusiasmo y las ganas de trabajar. Son fundamentales para conseguir el empleo y fácilmente perceptibles por los entrevistadores. No se trata de caer en el servilismo, sino de mostrar una buena actitud de cara al trabajo que aspiramos a conseguir.

 • La capacidad de adaptación a la filosofía de la empresa. Muchos candidatos llegan viciados de trabajos anteriores y difícilmente se adaptan a la filosofía de una nueva empresa. Dado que no hay dos empresas iguales, es fundamental saber reiniciar nuestro forma de trabajar y adaptarla al nuevo entorno.
 • La empatía. Es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Dado que el trabajo en equipo es fundamental en cualquier empresa, la empatía se convierte en uno de las competencias esenciales que las empresas buscan en sus candidatos.
 • La capacidad de aprendizaje. Desarrollar permanentemente nuestra capacidad de aprendizaje es uno de los retos más complejos a los que hemos de hacer frente si queremos conseguir o mantener un puesto de trabajo. El mundo evoluciona demasiado rápido y nosotros hemos de hacerlo a la misma velocidad.
 • Sobre todo para puestos de responsabilidad, aunque cada vez con más frecuencia también para otros más humildes, suele valorarse la iniciativa, la capacidad de decisión, el liderazgo o la capacidad de negociación.


Nadie ha dicho que convencer al entrevistador de que eres la mejor opción para la empresa sea fácil. Sin embargo, acudir a la entrevista de trabajo con los deberes hechos y sabiendo qué competencias suelen ser las más demandadas por las empresas puede ayudarnos. ¡Mucha suerte!

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Reflexión individual módulo 3 "El perfil del orientador laboral"

Hay muchos aspectos de este módulo en los que me gustaría poder pararme un poquito más y reflexionar sobre ellos... pero para esta última reflexión del Curso de especialización en orientación laboral he decidido hablar sobre el perfil del orientador laboral.

Considero que es un perfil del que no se tiene mucho conocimiento y que muchas veces parece un cajón desastre para diferentes profesionales de otros sectores...

Navegando por esta fantástica nube de la que cada vez sabemos un poquito más pero que nunca llegaremos a conocer por completo me encontré varias definiciones y varias competencias que se deben tener en cuenta dentro de este perfil. 


Haciendo una mezcla entres las que vimos en clase y lo que me fui encontrando seleccioné diez. Estas competencias tangibles e intangibles las voy a comentar continuación para demostrar que realmente un Orientador Laboral "sirve para un roto y para un descosido":


 1. Habilidades sociales y personales para la comunicación. Hace referencia a las competencias requeridas para las funciones de: iniciar y mantener conversaciones, reconducir las conversaciones o el dialogo según el propósito inicial, realizar escuchas activas, mantener un nivel de vocabulario que favorezca la comunicación, autenticidad, y naturalidad en la intervención.

 1. Conocimiento de la legislación, normativa específica y recursos sobre empleo, prestaciones, fiscalidad, impuestos, etc. Contiene las competencias relativas a: tener acceso a las fuentes de documentación, dominio de la legislación actualizada y las fuentes de documentación legal, aplicar la legislación actualizada a casos concretos y saber transmitir la información adecuadamente.
 2. Trabajo cooperativo y búsqueda de enlaces. Esta dimensión incluye competencias referidas a: tener relación laboral con trabajadores sociales y otro tipo de profesionales, trabajar en grupo con otros profesionales, derivar o aceptar la actividad complementaria entre profesionales, tomar decisiones de forma conjunta con el equipo de trabajo, participar en sesiones de trabajo en las que se debaten casos de orientación laboral y participar en el diseño de las actuaciones o los protocolos de actuación.
 1. Dominio de técnicas de Psicología Clínica y Terapia Psicológica. Con las competencias necesarias para el desarrollo de funciones como: conocer la relevancia de las variables psicológicas que condicionan la búsqueda de empleo, disponer de conocimientos habilidades y destrezas suficientes para diagnosticar en los usuarios necesidades de atención psicológica y disponer de conocimientos, habilidades y destrezas del ámbito de la Psicología que permitan la intervención con el usuario.

 1. Análisis de la situación y de ayuda en la toma de decisiones. Las competencias propias de esta dimensión permiten: tener una imagen ajustada de la realidad del usuario, recabando la información necesaria acerca de su contexto sociolaboral próximo, ayudar al usuario a analizar los “pros” y “contras” de las diferentes alternativas y colaborar en el proceso de toma de decisión para alcanzar sus objetivos profesionales, sin perturbar la opción final del usuario.

 1. Análisis de perfiles profesionales y prospección de empleo. Las competencias que engloba esta dimensión permiten el desarrollo de funciones como: conocer la oferta de empleo existente en el contexto próximo al usuario, saber hacer prospecciones de empleo en localidades o sectores de actividad donde pueda ocupar puestos de trabajo y elaborar y mantener actualizada una base de datos “profesiográfica”.

 1. Actualización permanente: investigación-acción. Esta competencia está configurada por competencias relativas a la funciones de procurar estar al día en cuanto a contenidos y técnicas que puedan mejorar el propio trabajo.

 1. Manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación. Con este epígrafe se hace referencia a las diversas competencias necesarias para: desenvolverse en el uso de las TICS, usar las tecnologías de la información y la comunicación para compartir el trabajo con otros profesionales y prepararnos para la “teleorientación” que nos llega y que Carlos nos tiene bien preparados.

 1. Diseño de Programas de Inserción Laboral. Esto hace referencia a las competencias que permiten el desarrollo de funciones tan relevantes como: conocer los elementos básicos de un programa de inserción laboral, diseñar acciones grupales, itinerarios personalizados...

 1. Creatividad e Innovación. Esta competencia hace referencia a la habilidad para: presentar nuevas ideas en las actividades del día a día, recursos y métodos novedosos para finalmente concretarlos en acciones innovadoras.


Como veis todas estas competencias de diferentes ámbitos son las que forman un perfil completo de Orientador Laboral ¿Las cumplimos todas?

 

viernes, 21 de noviembre de 2014

O meu entorno persoal de aprendizaxe por Plácida

PLE

Cada un de nós conta cun etorno de aprendizaxe distinto que vai construir este en función dos medios cos que traballa, as ferramentas que utiliza e lle proporcionan coñecemento. É coma unha forma de organizar a "mochila" das fontes da túa propia aprendizaxe.

Os recursos e fontes de información que máis utilizo son os que mostro a continuación:
- Servizos de Google
- Redes Sociais
- Almacenamento
- Universidades
- Boletíns Oficiais
- Un mixto: Moodle, Skype, Spotify, RSS, .....


lunes, 17 de noviembre de 2014

Mi PLE (Personal Learning Environment)

Mi Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)


       
     El Entorno Personal de Aprendizaje, (en inglés Personal Learning Environment, PLE) según la definición de Jordi Adell"es un enfoque del aprendizaje, una manera de entender como se aprende, en el que tú te fijas tus propios objetivos, tú escojes tus herramientas y los contenidos que quieres aprender". Sirve para gestionar nuestros propios procesos de aprendizaje.

    Es la posibilidad que nos da Internet de utilizar un conjunto de herramientas gratuitas, un conjunto de recursos y fuentes de información y de establecer contactos con un conjunto de personas para aprender y desarrollarnos profesionalmente.

      Un PLE tiene tres partes:
 • Las herramientas que uno elige.
 • Los recursos o fuentes de información.
 • PLN (Personal Learning Network): conjunto de personas con las que mantenemos contactos, intercambiamos con ellos información a través de distintos instrumentos como blogs, slideshare, videos...compartiendo así los trabajos que hacemos.

     Por lo tanto, un PLE es:
 1. Un conjunto de herramientas que utilizamos para comunicarnos con otras personas.
 2. Un conjunto de recursos generados por otras personas a las que accedemos utilizando distintas fuentes.
 3. Y la red personal de aprendizaje (PLN) que son las personas con las que nos comunicamos.

     También hay que tener en cuenta que un PLN, no es sólo acceder a la información, leer lo que otro hace, recibir información, es necesario también participar activamente, no sólo ser consumidores, sino también productores de información.

     Mi PLE se configura así:

   -Educación Formal: formación universitaria, cursos de formación continúa impartidos de manera tradicional, la formación reglada, es la educación institucional.

   -Educación No Formal: familia, compañeros de trabajo, amigos, medios de comunicación (prensa,audiovisuales) y especialmente el entorno telemático de la web 2.0 donde están todas las herramientas que estoy aprendiendo en este postgrado, herramientas para buscar, clasificar, elaborar y compartir la información, en un entorno de aprendizaje personal y dinámico a través de las redes sociales.


    El concepto de PLE es nuevo para mí, y cambió significativamente desde el inicio del postgrado hasta la fecha de hoy, dado que he conocido y manejado interesantes herramientas de producción, (herramientas que elegiremos según nuestros intereses) recursos que no conocía, fuentes de información, para luego hacer uso de ellas, produciendo y compartiendo esta información a través del blog, facebook, twitter, linkedin, RSS...

viernes, 14 de noviembre de 2014

Mi entorno personal de aprendizajeBuenos días! Os presento mi entorno personal de aprendizaje. Aprendemos cada día y en cada momento "Nunca te acostarás sin saber una cosa más" lo cambiaría a "Nunca te acostarás sin saber MUCHAS cosas más", el aprendizaje es algo constante ya que en cada conversación con una amigo o con un usuario de nuestro servicio estamos compartiendo información. Hoy en día la información nos llega desde cualquier parte del mundo en cualquier momento por lo que nuestro "PLE" cada vez es más amplio. 

En mi imagen represento la información como las hojas que van cayendo en el otoño, ya que sobre nosotros van posándose esas pequeñas hojas de información a veces casi sin quererlo. Las hojas ampliadas son las relacionada con las TIC o con la formación y las demás las identifico como relaciones sociales, conversaciones en el trabajo, con compañeros, con el camarero del bar, en la tienda, los vecinos...etc...


En la primera ampliación, vemos las formas de comunicación que más se utilizan actualmente y que me permiten que mi amiga que vive en México, la que vive en Colombia y la que está en Estrasburgo me contesten a un mensaje que mandamos en un grupo en menos de 5 segundos. Algo que hace unos años atrás (no muchos) era impensable, incluso inimaginable me atrevería a decir. 

Otra de estas hojas que cae sobre mi es toda la información que busco cada día en mi trabaja para mantener informados a mis "orientados" que principalmente viene de estas fuentes aun que en la realidad vas pasando de un link a otro y acabas navegando sin saber de donde partiste. 

Después evidentemente están esas nubes donde almacenamos toda la información que recibimos cada día, ya que desgraciadamente nuestra "nube mental" no puede contener todo. 

Una de las hojas más grandes es la formación "formal" que todos recibimos de algún lado dependiendo de nuestros intereses, y ahí está la formación profesional a distancia dónde estudio administración y finanzas, la Agrupación Musical de Goián donde desafino con mi saxo y la plataforma donde poco a poco intentamos llevar a buen puerto este postgrado en orientación laboral.

Y por último mis queridas redes sociales donde ocupo mi tiempo libre (que últimamente debido a la hoja anterior no es mucho).


Ahora os toca a vosotros reflexionar sobre cual es vuestro entorno personal de aprendizaje :D
jueves, 13 de noviembre de 2014

EMPRENDENDO


EMPRENDENDOCurioso mundo este do emprendemento! Por un lado temos todas as políticas de emprego que, en maior ou menor medida, todas elas te van dirixindo cara ao autoemprego como a solución a todos os teus males laborais. Por outro lado estamos a xente de a pé, xente que, se lle facemos caso ás anteriores políticas, practicamente todos somos posibles emprendedores, mentras non se demostre o contrario. 

Eu non podo deixar de pensar na xente da miña familia que montou empresas, que nun ou noutro momento da súa vida tivo que plantexarse o autoemprego como saída laboral e vital, que sen estudos, sen cartos, con fillos pequenos tivo que ter o arranque de organizar a súa vida partindo case da nada, dispoñendo de local pero tendo que pagar un crédito ao 14% de interese fixo. Os tempos cambiaron? Si, por suposto, nunhas cousas para mellor e noutras para peor. Pero os medos seguro que eran os mesmos.

Para este traballo decidín falar do emprendemento porque neste último mes cadrou que me viñeron a orientación laboral diferentes persoas que, polas súas circunstancias persoais, si se están a plantexar o autoemprego. E o certo é que foron casos que me deron que pensar. Vouvos contar as súas historias a ver se a vós tamén vos fan pensar un pouco neste mundo do emprendemento, tan bonito, tan fácil, con tanto apoio.DARME DE ALTA? PARA QUE?


O primeiro caso que me fixo pensar foi o dun home de 48 anos, albanel de toda a vida, cunha rede de contactos en empresas e particulares moi moi amplo. Nas empresas non atopa traballo, en parte porque non hai e en parte porque seica con 48 anos xa é un pouco vello. Os particulares é outro mundo. É un bo albanel, rápido e limpo, todo o mundo o sabe, e por riba é barato. Bueno, barato non, que para o que paga xa se sabe que todo sempre é caro, pero si é moito máis barato que calquera empresa á que lle poidas pedir orzamento.

Desde que foi ao paro está a facer chapuzas a amigos, familiares, veciños, amigos de amigos, coñecidos… O boca a boca sempre funcionou e neste momento ten cuberto con “chapuzas” practicamente unha xornada de 40 horas semanais. E ganando cartos, desde logo máis que se estivera contratado con estes contratos cutres que che ofrecen agora.

Ten traballo, gana cartos, cada vez pídenlle máis orzamentos… pero non quere darse de alta en autónomos. Tería seguro? Si. Non tería que traballar ás agachadas e só facendo traballos de interior? Si. Non tería que ir pola noite coma os ladróns para que nono vexan? Tamén. Pero, para que pagar autónomos se total pagas e pagas e non che dan nada a cambio? Polo seguro? Se son autónomo vou traballar aínda que sexa a rastras. Pola pensión? Se ao final pagas toda a vida por unha pensión que non che dá nin para vivir.

E eu só podo pensar no meu irmán, o fontaneiro, pasándoas negras para pagar os autónomos, o aluguer, a luz, os impostos… mentras outros moitos fontaneiros están a traballar exactamente igual que este meu albanel, a metade de prezo, sen estrés ningún por ter que facer os pagos e, algúns incluso, compaxinando os ingresos extras co subsidio de desemprego. Algo terá que cambiar para que ao meu albanel lle resulte rentable darse de alta en autónomos, non? Ou será que é meu irmán o que vai ter que darse de baixa para traballar en negro?QUE MONTO?


“Ola, veño aquí porque quero montar unha empresa e dixéronme que falara contigo para ver que monto”

Cara de parva que me quedou! Pero imaxinádevos que cara se vos poría a vós se a golpe de luns ás 9.30 da mañá vos entra pola porta unha muller á que non coñeces de nada, á que nunca viches na túa vida, decíndoche que qué negocio monta! Realmente déronme ganas de decirlle “señora, se o soubera xa o tería montado eu!”

Pois nada, que seica alguén lle dixo que viñera pola Casa da Cultura que seguro que lle podiamos decir que negocio podía montar en Brión que lle fora ben. Esto seguro que a Rappel non lle pasou nunca! Porque eu daquela non tiña aínda a man o enlace este das 300 ideas de negocio que poden ter éxito, que se non… xa lle solucionaba a vida á señora alí mesmo!ONDE ESTÁS QUE NON TE VEXO


Esta moza que nos ocupa plantéxase o autoemprego como unha boa solución para poder compaxinar a vida laboral coa familiar. Ten unha nena de 3 anos que empeza este ano na escola e ela quere un traballo cun horario normal (oito horas, mañá e tarde ou xornada continua) para poder estar ca nena ou un traballo ao que poida levar á nena. Sempre lle gustou o autoemprego e agora si está moi animada. A súa idea é montar unha librería infantil con zona de ocio e obradoiros en Bertamiráns. Xa estivo mirando locais, facendo un pequeño estudo de mercado da zona, mirando a normativa, pero non sabe nin por onde empezar a facer o plan de empresa.

Alguén lle dixo que se achegara ao IGAPE pois alí é onde levan os programas de emprendemento, teñen unha liña de apoio ao emprendedor, titorización para a elaboración do plan de empresa…

E alá foi con toda a ilusión do mundo! Ilusión que lle durou como cinco minutos desde que pisou o edificio do IGAPE. Teñen apoio ao emprendedor, si, pero a través da web e para que te atendan tes que enviarlles xa o plan de empresa practicamente feito. Eles “corríxencho”, dinche que partes hai, perdón, tes que mellorar, a viabilidade bueno, haina que valorar… Axuda? Si ho! Por favor! Na mesma web tes un modelo de plan de empresa, as guías (un pouco antigas ao meu parecer), incluso ferramentas para ver se realmente tes o perfil dun bo emprendedor!

E coma un globo pinchado, así foi perdendo o aire a moza que quería montar unha librería infantil. Menos mal que nono perdeu de todo e segue coa idea a pesar do IGAPE!E AGORA QUE?


Finalmente o caso que máis me fixo pensar. Veume haberá quince días unha rapaza a unha entrevista de orientación laboral que hai un ano decidiu que quería traballar para ela e montar un centro de apoio educativo.

Empezou a valora a idea, mirou a ver como estaba o mercado na comarca de Santiago, fixo o plan de empresa, neste momento xa ten apalabrado un local en Santa Marta (precioso, barato, nun barrio con proxección e practicamente preparado tendo que facer tan só algunha pequena reforma), con idea de abrir en xaneiro e incluso co que sempre din que é o máis difícil, o financiamento, xa arranxado para asinar cando ela queira.

E aquí vou facer unha breve paréntese. O financiamento. Difícil? Depende. Se tes unha casa, algo de cartos no banco e/ou alguén que te avale non tes problema ningún, crédito hipotecario ao 4% en 12 anos ou crédito personal ao 7/8% en 7/8 anos sen problema a asinar nunha semana. Créditos ICO? Bueeeeno! Podería ser pero obras non cubre e tes que solicitalo xa como empresa. Intereses? O ICO a un 6% e se tes o aval do IGAPE no ano seguinte a que che concedan o crédito pode baixarche o interese a un 4%. O mellor? Que teñas casa, algo de cartos ou un aval, coma sempre.

Volvendo á historia. Xa co plan de empresa, que sempre parece que cando tes o plan de empresa e é viable xa tes o negocio montado, co local e cos cartos, a dous meses da data de apertura que ela mesma se puxo como meta, neste momento está a valorar de novo se montar o negocio ou non. A razón: medo ao fracaso. Non tanto polo crédito, que non é pouco pero é asumible, senón a que a empresa non funcione, vaia mal e teña que pechar. Que fas ante isto?


Aaah! Por certo! Direivos que no banco en ningún momento lle pediron que levara o plan de empresa nin lle preguntaron pola viabilidade!

Se ao final, todo segue coma sempre e as condicións son igual de duras agora que cando a miña familia montou os seus negocios. Pero como eu digo, se miña nai sen estudos e con cinco fillos puido sacar adiante á familia e a tenda, que non imos poder facer nós?