Getting Job

lunes, 1 de diciembre de 2014

O Marco Instrumental da Orientación Laboral. Reflexión por Rocío G.

No módulo 3 do curso achegámonos ao marco instrumental da orientación laboral, onde se fai especial fincapé nas funcións propias que temos que desenvolver como profesionais da orientación laboral.

A Intermediación Laboral

A atención ás persoas demandantes de emprego constitúa a parte esencial do traballo dos profesionais da orientación laboral.A nosa labor é realizar unha atención individualizada, sendo quen de valorar a situación individual de cada persoa, as súas necesidades concretas para poder ofrecerlle un asesoramento adaptado enfocándonos a unha mellora das súas posibilidades de inserción laboral.
Do conxunto de persoas que atendemos algunhas presentan circunstancias que precisan dun apoio máis especializado, neste caso persoas en situación ou risco de exclusión social ou persoas con discapacidade.

É fundamental que detectemos todas as potencialidades que as persoas nestas situacións teñen, pois independentemente das circunstancias de dificultade que poden ter nese momento, non diminúen o que esa persoa posúe e pode ofrecer. 

Neste caso é preciso detectar e ofrecer cantos recursos sexan precisos para que a persoa normalice a súa situación, informándolle de entidades ou servizos específicos que poden ofertarlle unha asesoramento máis especializado, ou derivándoos directamente a eles.

Debemos ter presente a importancia da nosa labor de intermediación laboral posto que o acceso ao emprego é unha das principais vías de garantía da igualdade de oportunidades, desenvolvemento persoal e participación social.


Itinerarios de Inserción


Non tódalas persoas que pasan polos servizos de orientación presentan as mesmas demandas e necesidades.

 


Os Itinerarios de Inserción constitúen unha fórmula que permite adaptar a cada persoa o proceso de orientación e traballar aqueles aspectos dirixidos a atender as necesidades e deseñar accións encamiñadas a dar cobertura ás mesmas.


Nun primeiro momento ou fase de acollida, é primordial establecer un vínculo xerador de confianza e traballar a motivación da persoa.

Na fase de diagnóstico detectamos as características persoais e aptitudes da persoa tendo en conta o grao de adaptación ás demandas do mercado laboral en función do posible obxectivo profesional, e deseñamos un conxunto de actuacións encamiñadas a solventar aqueles aspectos que poden dificultar a consecución destes obxectivos. Estas poden ser de carácter individual e grupal, segundo cada caso, que poden ser de habilidades, formativas ou de formación ocupacional, accións propias de busca activa de emprego, entre outras.

Unha vez elaborado este itinerario a seguir, expónselle á persoa o documento e logo consensúase con ela, asinando o compromiso que enmarcará a implicación de ámbalas dúas partes para a consecución dos obxectivos establecidos.

A fase de seguimento e acompañamento céntrase en valorar e avaliar aqueles aspectos do itinerario que se van realizando e o grao de implicación e desenvolvemento da persoa nos mesmos. Para elo son fundamentais as entrevistas periódicas para ir avaliando e detectando as dificultades que poidan ir xurdindo no proceso.


O peche do itinerario pode producirse pola consecución dos obxectivos ou parte dos obxectivos previstos ou por incumprimento por parte da persoa orientada dos acordos e compromisos adquiridos.


Procesos Individuais de Orientación

As entrevistas de orientación laboral son fundamentais, como xa se mencionou anteriormente para avaliar á persoa de xeito que poidamos facer un asesoramento adecuado á súa situación en concreto pero tamén constitúen unha forma de analizar á persoa orientada con respecto aos procesos de selección para posibles postos de traballo e determinar a adecuación como posible candidata.

Para elo dende os servizos de orientación debemos ter en conta os coñecementos e aptitudes da persoa pero tamén a motivación, o grao de compromiso e responsabiliade, dispoñibilidade e expectativas.


A persoa orientada debe aproveitar as entrevistas de orientación para aportar toda a información referente a aspectos de cualificación que posúe pero tamén aqueles outros que poden ser moi relevantes no momento de ser valorada como candidata para un proceso selectivo.

 


Análise de Perfís Profesionais e Prospección de Emprego


Coñecer o mercado de traballo e as característas dos perfís profesionais demandados é primordial para o asesoramento ás persoas que orientamos, para ofertarlle e informarlle das accións a levar a cabo e recursos adecuados a adaptar o seu perfil ás demandas das empresas.

En determinados casos a prospección empresarial axuda a dar visibilidade ao servizo e labor de orientación e ofertar á empresa persoas candidatas que se axusten ás necesidades que precisan cubrir. Tamén serían de interese para poder organizar algunha acción formativa con compromiso de contratación ou convenios de prácticas


É moi importante buscar e organizar de antemán a información sobre as empresas e actividades profesionais da contorna e preparar a información e o catálogo de servizos que ofertaremos a ditas empresas, pois boa parte do éxito da prospección reside na preparación previa.


Técnicas e Ferramentas para o Acceso ao Emprego e o Autoemprego

Coñecer as técnicas e ferramentas de busca de emprego é determinante para realizar un traballo de asesoramento coa persoa orientada. 
Ofrecer información sobre pautas axeitadas para elaboración dun currículo apropiado para o envío ás empresas e ofertas pode ser determinante na candidatura da persoa perante un proceso de selección.

Así mesmo a preparación e as técnicas de entrevista son aspectos esencias a traballar coas persoas que están a participar en procesos de selección ou están a facer unha busca activa de emprego. Preparar con elas as entrevistas e informarlle das pautas de comportamento e desenvolvemento durante a mesma permitirá ás persoas gañar confianza e defender a súa candidatura, aumentando así as posibilidades de ser seleccionadas para o posto de traballo.Informar dos recursos e ampliación da rede de contactos e valorar o autoemprego coma unha alternativa cada vez máis viable para a volta ou inclusión no mercado de traballo forma parte das nosas funcións e debemos manternos ao día dos cambios e novas correntes que se están a producir.


O Plan de Empresa

Na situación do mercado laboral actual, con cada vez máis persoas desempregadas e menos ofertas de traballo, o autoemprego é a vía de saída profesional que un considerable número de persoas está a valorar.

Como profesionais da orientación laboral estámonos a atopar con situacións onde as persoas que acoden aos servizos de orientación nos demandan información sobre esta alternativa.
É preciso que coñezamos as características específicas do réxime de traballo por conta propia e das entidades e recursos e persoal técnico que temos onde ofertan un asesoramento profesional neste campo para derivar ás persoas interesadas.

No contexto de crise, a idea de comezar unha actividade emprendedora debe contar coas máximas garantías e o menor risco posible, polo que é preciso elaborar previamente un plan de empresa que analice en profundidade a idoneidade da nosa idea empresarial.


Lenguaje no verbal por Olga Ruiz

EL LENGUAJE NO VERBALDurante el curso se ha hablado de comunicación no verbal,  una de las habilidades que tiene que tener un orientador laboral a la hora de atender y orientar a los usuarios, asi como de asesorar y aconsejar a los demandantes cuando acuden a las entrevistas de trabajo.


Mi propósito en esta reflexión es hablar de las propias señales no verbales que estamos transmitiendo constantemente y de las señales que los demás nos transmiten, demostrar cómo las personas se comunican sin hablar y que con nuestro cuerpo estamos diciendo y transmitiendo información.

Elementos del lenguaje no verbal


La apariencia personal
La mirada
La expresión facial
Los gestos
La postura
La proximidad y el contacto físico


La comunicación no verbal es inconsciente, por lo que no miente jamás, este aspecto confiere al entrevistador, una cantidad de información que le facilita el conocimiento de:


  • el estado de ánimo de su interlocutor
  • permite contrastar la información del interlocutor con la que le ofrece con su mensaje no verbal
  • detecta las incongruencias que podrían ser muestras de falsedades o falta de convencimiento.


Toda esta información se obtiene siendo una persona muy observadora y sabiendo interpretar lo que en todo momento se nos está transmitiendo con nuestra expresión corporal.


“Charles Chaplin y muchos actores del cine mudo fueron los pioneros de las artes en la comunicación no verbal. El actor era bueno o malo según el uso que hacía de sus gestos y de otras señales corporales para comunicarse.Albert Mehrabian investigador y psicólogo llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos, descubriendo que el impacto total de un mensaje es:7% es verbal (se atribuye a las palabras)


38% se atribuye a la voz (entonación, proyección, resonancia, tono, etc)


55% al lenguaje corporal (gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc)
La mayoría de los investigadores coincide en que:


  • el canal verbal se usa principalmente para proporcionar información
  • el canal no verbal se usa para expresar las actitudes personales, y en algunos casos como sustituto de los mensajes verbales.


El ser humano rara vez es consciente de que sus posturas, movimientos y gestos nos cuentan una historia mientras su voz nos cuenta otra.


Percepción, intuición y corazonadas.-


Cada vez que calificamos a alguien de perceptivo o intuitivo, nos estamos refiriendo a su capacidad para leer las claves no verbales de otra persona y compararlas con las señales verbales.En otras palabras, cuando decimos que tenemos la corazonada o el presentimiento de que alguien ha mentido, queremos decir, en realidad, que el lenguaje de su cuerpo no coincide con lo que ha dicho.


Señales culturales, aprendidas, genéticas e innatas


Se ha investigado y discutido mucho para descubrir si las señales no verbales son innatas, aprendidas, transferidas genéticamente o adquiridas de alguna otra manera.


Los resultados de estas investigaciones indican que hay gestos de las cuatro clases.


Innata:  la mayoría de las criaturas primates nacen con la capacidad inmediata de succionar, lo que indica que esa capacidad es innata o genética.

La sonrisa de los niños nacidos ciegos y sordos se produce aunque no hayan podido aprenderla por imitación, lo que califica a la sonrisa como innata o genética.


Genético:  Cuando cruzamos los brazos ¿que cruzamos el izquierdo sobre el derecho o viceversa? Casi nadie puede describir con certeza qué es lo que hace hasta que no lo prueba.


Aprendido: la mayoría de los hombres se pone la chaqueta comenzando por la manga derecha y la mayoría de las mujeres comienza por la izquierda.


Cultural: Cuando un hombre pasa al lado de una mujer en una calle muy concurrida, vuelve el cuerpo hacia la mujer, mientras que la mujer  se gira alejando el cuerpo del hombre.
¿Lo hace instintivamente para proteger sus pechos?
¿Es una reacción innata, o la ha aprendido de forma inconsciente de otras mujeres?


Gran parte de nuestra conducta no verbal básica es aprendida, y el significado de los movimientos está determinado por el tipo de civilización.

El conjunto de los gestos


Uno de los errores más graves que se pueden cometer  en el lenguaje del cuerpo es interpretar un gesto aislado de otros y de las circunstancias.


Por ejemplo rascarse la cabeza puede significar muchas cosas:

  • Caspa
  • Piojos
  • sudor
  • inseguridad
  • olvido o mentira


Para llegar a conclusiones acertadas, deberemos observar los gestos en su conjunto.


Cada gesto es como una sola palabra  una palabra puede tener varios significados.


Los gestos se presentan “en frases” y siempre dicen la verdad sobre los sentimientos y actitudes de quien los hace.
La persona perceptiva es la que lee bien las frases no verbales y las compara con las expresadas oralmente.


La congruencia.
En una ocasión, Sigmund Freud advirtió que mientras su paciente le decía que era muy feliz en su matrimonio, sin darse cuenta se quitaba y ponía repetidamente la alianza. Freud apreció el significado de ese gesto y no se sorprendió cuando se manifestaron los problemas matrimoniales.


La observación de los grupos de gestos y de la congruencia entre los canales verbales y no verbales de comunicación son las claves para interpretar correctamente el lenguaje del cuerpo.


El status y el poder


Las investigaciones han demostrado que hay una relación directa entre el status, poder o prestigio de una persona y su vocabulario. Cuanto más alta es la situación en la escala social o laboral, mayor es la capacidad de la persona para comunicarse con palabras y frases.
El status, poder  o prestigio, está en relación directa con el número de gestos y movimientos corporales que hace la persona.

La velocidad de algunos gestos y el modo en que resultan obvios para los demás está relacionada con la edad de los individuos.


Si una niña dice una mentira a sus padres, se tapará inmediatamente la boca con una o las dos manos,  el gesto indica a los padres que la niña mintió y ese gesto continúa usándose toda la vida, variando solamente su velocidad.


Cuando la adolescente dice una mentira, también lleva la mano a la boca como la niña de cinco años, pero en lugar de taparla bruscamente, sus dedos apenas rozan su boca.)

El gesto de taparse la boca se vuelve más refinado en la edad adulta. 


Cuando el adulto dice una mentira, el cerebro ordena a la mano que tape la boca para bloquear la salida de las palabras falsas, como ocurría con la niña y la adolescente, pero en el último momento aparta la mano de la boca y el resultado es un gesto tocándose la nariz


Ese gesto no es más que la versión refinada, adulta, del gesto de taparse la boca que se usó en la niñez.


Eso sirve de ejemplo para mostrar que cuando un individuo se hace mayor, muchos de sus gestos se vuelven más elaborados y menos obvios. Es más difícil interpretar los gestos de una persona de cincuenta años que los de un individuo mucho más joven.


La simulación en el lenguaje del cuerpo.


¿Es posible fingir en el lenguaje del cuerpo?


La respuesta general es “no” porque la falta de congruencia se manifestaría entre los gestos principales, las microseñales del cuerpo y el lenguaje hablado.


Muchos políticos son expertos en el arte de fingir el lenguaje corporal, para hacer creer a los electores lo que están diciendo.


El rostro es lo que  más se usa para encubrir mentiras. Empleamos sonrisas, gestos de asentimiento, guiños, intentando encubrirnos, pero, desgraciadamente para nosotros, nuestras señales corporales dicen la verdad y no hay congruencia entre los gestos del cuerpo y los de la cara. El estudio de las señales faciales es un arte.


En resumen, es difícil simular el lenguaje del cuerpo durante mucho tiempo, pero, como veremos, es bueno aprender y usar los gestos abiertos, positivos, para comunicarse, y eliminar los gestos que puedan enviar señales negativas. Esto puede hacernos sentir más cómodos con la gente y ser mejor aceptados por ella.

También es importante tener en cuenta la zona y el territorio de los individuos a la hora de acercarse o mantener una conversación con ellos. Muchas veces no somos conscientes de estar invadiendo la zona íntima de una persona consiguiendo una situación incómodo o desagradable.


Territorios y zonas


Hay 4 distancias zonales bien claras:


Zona intima (15 a 45 centímetros) Es la más importante  es la que una persona cuida como su propiedad. Solo se permite la entrada a los que están emocionalmente muy cerca de la persona en cuestión (el amante, los padres, el cónyuge, los hijos, los amigos íntimos y los parientes)


Zona personal (entre 46 y 1,22 metros)  es la distancia que separa a las personas en una reunión social, o en la oficina, y en las fiestas.


Zona social (entre 1,23 y 3,6 metros) Es la distancia que nos separa de los extraños (gente que no conocemos bien)


Zona pública (a más de 3,6 metros ) Es la distancia cómoda para dirigirnos a un grupo de personas.


La cantidad de espacio personal que necesita un individuo depende de la densidad de población del lugar en que se crió.

Los que crecieron en zonas rurales poco pobladas necesitan más espacio que los que crecieron en lugares densamente poblados como la grandes capitales.

La observación de cuánto extiende el brazo alguien para estrechar las manos, da la clave para saber si se crió en una ciudad o en el campo.
Reflexión individual: Módulo 3: Marco Instrumental de la Orientación Laboral


Módulo 3: Marco Instrumental de la Orientación Laboral


      En este tercer bloque los temas tratados versaron sobre el desarrollo del trabajo del orientador laboral propiamente dicho, son los siguientes:

     Tema 11: El trabajo del orientador laboral I. Intermediación laboral

     En este tema analizamos los distintos modelos de intervención en orientación (modelo didáctico, de asesoramiento y centrado en recursos).

   Entendemos que la atención individualizada es la metodología más adecuada para desenvolver nuestras funciones como orientadores laborales, debemos tener en cuenta los intereses, motivaciones, formación... etc de cada usuario, y facilitarles así las herramientas que hagan posible la búsqueda autónoma de empleo y la toma de decisiones.

   

     El empleo es un elemento fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y contribuye enormemente en la participación plena de los ciudadanos a la vida económica, cultural y social, así como a su desarrollo personal.

   Uno de los objetivos básicos de la política de empleo de los trabajadores con discapacidad es su integración en el sistema ordinario de trabajo. Para el cumplimiento de este objetivo, la legislación contempla diferentes medidas que fomenten el empleo de los trabajadores con discapacidad, tales como el establecimiento de un sistema de intermediación laboral, el empleo con apoyo, o la regulación de medidas de acción positiva en las políticas activas de empleo (reserva de puestos, subvenciones para la contratación, bonificación en las cuotas de la seguridad social, desgravaciones fiscales, etc).
     
     A pesar de todas estas medidas, las personas con discapacidad siguen siendo uno de los colectivos que tienen más dificultades de inserción laboral, en general en ello influyen problemas económicos, prejuicios sociales, desconocimiento de la discapacidad, desconfianza... etc. Queda mucho por hacer en este campo...


Tema 12: El trabajo del orientador laboral II. Itinerarios de inserción


  En este tema estudiamos los itinerarios de inserción laboral: características, metodología, fases...

     Un itinerario personalizado consiste en la adaptación del proceso de orientación a cada persona, sin fórmulas preestablecidas, adaptando la información y los recursos a las necesidades de cada usuario por lo tanto su característica principal es la flexibilidad. Consta de tres fases diferenciadas: un diagnóstico personalizado, una intervención orientadora, programando actividades individuales y grupales, y una fase de supervisión o evaluación continúa.


   Mediante la entrevista de orientación podemos extraer toda la información necesaria para ayudar a la persona orientada a redefinir su objetivo profesional, y apoyarla en la toma de decisiones y búsqueda activa de empleo.   


Tema 13: El trabajo del orientador laboral III. Procesos individuales de orientación y ayuda en la toma de decisiones

     En este tema estudiamos la entrevista de selección de personal: funciones, tipos, características...Vimos sus funciones desde el punto de vista del entrevistador y desde el punto de vista del entrevistado. Es muy importante para el trabajo del orientador laboral conocer en profundidad la entrevista, adoptar una actitud de escucha activa, positiva y motivadora para poder asesorar a los usuarios.

     Con Ana Peón participamos en un taller de entrevista: cómo actuar, aspectos negativos que se deben evitar en las entrevistas, reglas de la comunicación verbal y no verbal, recomendaciones... etc.


     Por último estudiamos las características más destacadas de los diferentes sistemas de orientación laboral en la Unión Europea: cómo se estructuran los servicios, funciones, perfiles de los profesionales, áreas de intervención...etc.


Tema 14: El trabajo del orientador laboral IV. Análisis de perfiles profesionales y prospección de empleo


     Como parte del trabajo del orientador laboral debemos conocer los puestos de trabajo existentes, las características principales que definen a cada una de las ocupaciones, así como los perfiles profesionales asociados a cada una de ellas.

     De esta forma podemos orientar a los usuarios sobre cuales son los puestos de trabajo más demandados en la actualidad, exigencias de las empresas, cuáles son los nuevos yacimientos de empleo, etc, realizando así una función fundamental de asesoramiento, dándole la información necesaria a los usuarios sobre las empresas en relación a un determinado puesto de trabajo, perfiles competenciales y que ésta pueda valorar en qué medida los puestos de trabajo se adecuan a sus necesidades, intereses, formación...
    Otro aspecto importante es la labor de prospección empresarial, ya que desde el contacto in situ con el mercado laboral de nuestra comarca es como podemos llegar al conocimiento de las necesidades que tienen las empresas, y las posibilidades de empleo existentes.

     Tema 15. El trabajo del orientador laboral V. Técnicas y herramientas para el acceso al empleo y al autoempleo

      Como orientadores laborales tenemos que conocer todas las técnicas y herramientas para el acceso al empleo y al autoempleo para poder transmitirlas a nuestros usuarios de manera clara, concisa y motivadora.

    Es fundamental saber elaborar de manera correcta la carta de presentación, como instrumento que sirve de base para introducir el curriculum vitae y al mismo tiempo suscitar interés.

     A través del curriculum vitae proyectamos una determinada imagen, debe ser un curriculum creativo, claro y conciso. Sin olvidarnos por supuesto de las herramientas de la web 2.0 como instrumento para la búsqueda de empleo.


    Cada vez se habla más de networking, como red de contactos para la búsqueda de empleo, gestionar y mantener estos contactos de forma activa, como parte del trabajo colaborativo es fundamental en estos momentos.

    También tenemos que informar a los usuarios/as sobre el tema del autoempleo, recursos que existen... Dado que en el momento actual las Administraciones Públicas no convocan plazas y las posibilidades de encontrar un empleo por cuenta ajena también es complicado, el autoempleo se convierte en una posible opción...

Tema 16: El trabajo del orientador laboral VI: Elaboración del plan de empresa

      Como orientadores laborales debemos informar sobre qué es un plan de empresa: análisis DAFO, recursos, requisitos para montar una empresa, inversiones, viabilidad... debemos ofrecer una guía básica de lo que las características que debe tener un plan de empresa y además los distintos recursos que hay en nuestra comunidad autónoma sobre el emprendimiento social como por ejemplo; IGAPE, UGACOTA, AJE GALICIA, AGACA...